ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติกา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 ม.ค. 2565
2 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 ม.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ม.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสำนวน ปุ่มเพชร ถึงสามแยกกลางหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ม.ค. 2565
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลซอย 22 (ช่วงที่ 2) ชุมชนบ้านศาลาลัย ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ม.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาลัย ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 ม.ค. 2565
7 QR Code และลิงค์ดาวน์โหลดสื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ม.ค. 2565
8 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ม.ค. 2565
9 ผลการสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 ม.ค. 2565
10 แนวทางการใช้อำนวจของเจ้าพนักงาน อธิบดีกรมอนามัย ในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับกิจการตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77