ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลไร่เก่า โดยสแกน QR Code ตามเอกสารที่แนบมา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 มิ.ย. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 มิ.ย. 2563
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที่ 20/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 พ.ค. 2563
4 ข้อมุลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 พ.ค. 2563
5 ข้อมุลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 พ.ค. 2563
6 ข้อมุลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 พ.ค. 2563
7 สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 พ.ค. 2563
8 แผนออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 พ.ค. 2563
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 พ.ค. 2563
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46