ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 12998/2563 เรื่อง มาตรการและการปิดสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ธ.ค. 2564
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ม.ค. 2564
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ม.ค. 2564
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ม.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ม.ค. 2564
6 งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ม.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ม.ค. 2564
8 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ม.ค. 2564
9 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ม.ค. 2564
10 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58